เกี่ยวกับโครงการ

พันธกิจของเอไอเอ คือการสนับสนุนให้ผู้คนนับพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives เอไอเอจึงได้เปิดตัวโครงการ AIA Healthiest Schools สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีขึ้นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจนี้

Register for free

Become the Healthiest School

โครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG) ของเอไอเอ ที่ตั้งใจจะเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนอายุระหว่าง 5 - 16 ปี โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำกิจกรรมที่กระฉับกระเฉง มีสุขภาพใจที่ดี ตลอดจนมีสุขภาพกายที่ดีและเกิดเป็นความยั่งยืนขึ้นในโรงเรียน ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน เด็ก ๆ ทั่วโลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายที่เกิดจากการใช้ชีวิตและทานอาหารที่ผิดหลักโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มลภาวะ การบาดเจ็บ ความรุนแรง และความไม่เท่าเทียม โดยงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในสุขภาพ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมและชุมชน

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทเอไอเอได้ตั้งปณิธานที่จะช่วยให้ผู้คนกว่าพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายในปี ค.ศ. 2030 ผ่านพันธกิจ AIA One Billion ซึ่งโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายนั้น ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ และให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

AIA Healthiest Schools

Healthiest Schools programme

AIA Healthiest Schools โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี เหมาะสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2566 - 2567 ในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง (ประถมศึกษาเท่านั้น) อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ฟรี