การสร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ

โครงการมอบสื่อการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรของโรงเรียนแก่ครู อาจารย์ และนักเรียน อายุระหว่าง 5–16 ปี เพื่อช่วยสร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ และทักษะชีวิต

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลของโครงการ

โครงการจะมอบสื่อการเรียนรู้ และวิดีโอที่สามารถดาวน์โหลดได้ สื่อการเรียนรู้นี้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรด้านสุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทางสังคม มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสามารถปรับใช้ได้กับนักเรียนและโรงเรียนหลายแห่ง เริ่มต้นกันเลย!

แหล่งข้อมูล แบ่งตามอายุและระดับชั้นการศึกษา

หัวข้อ:
  • ทั้งหมด
  • การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
  • การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
  • การมีสุขภาพใจที่ดี
  • การทำกิจกรรมที่กระฉับกระเฉง
อายุ:
  • ทั้งหมด
  • ประถมศึกษาตอนต้น
  • ประถมศึกษาตอนปลาย
  • มัธยมศึกษา
ไม่มีผลลัพธ์
ยิ่งกว่า
AIA Healthiest Schools

แหล่งข้อมูลของโครงการ

ชุดสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยนักการศึกษา ประกอบไปด้วยสื่อการเรียน วิดีโอ กิจกรรม แบบฝึกหัด และกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน เพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทางสังคมของนักเรียน มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และปรับใช้ได้กับนักเรียนและโรงเรียนหลายแห่ง เริ่มต้นกันเลย!

เพิ่มเติม