Điều khoản sử dụng

1. Về trang web này

1.1 Trang web Trường học Lành mạnh nhất AIA được sở hữu và vận hành trên danh nghĩa của Tập đoàn AIA và các công ty con (AIA, chúng tôi, và của chúng tôi).

1.2 Nếu bạn muốn liên hệ với AIA về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trang web này hoặc các điều khoản sử dụng này (Điều khoản Sử dụng), bạn có thể thực hiện tại [email protected].

2. Giới thiệu các Điều khoản sử dụng

2.1 Nếu muốn sử dụng trang web này, bạn phải đồng ý và tuân thủ các Điều khoản Sử dụng sau. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này trước khi sử dụng trang web và nếu không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, bạn sẽ không được truy cập hoặc sử dụng trang web này.

2.2 Chúng tôi có thể cần điều chỉnh Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ lúc nào, để phù hợp với những thay đổi trong hoạt động của chúng tôi. Mỗi khi muốn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn vui lòng kiểm tra liên kết này để đảm bảo hiểu các Điều khoản Sử dụng được áp dụng tại thời điểm sử dụng. 

3. Trách nhiệm của bạn

3.1 Bạn phải đăng ký để truy cập một số chức năng tại trang web này. Khi bạn đăng ký và kích hoạt tài khoản, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, ví dụ tên và địa chỉ email. Bạn cần đảm bảo những thông tin này là chính xác và đang sử dụng được.

3.2 Để đăng ký sử dụng trang web, bạn phải:

3.2.1   được tuyển dụng bởi một trường học hoặc viện giáo dục, không bao gồm các cơ sở giáo dục cao hơn, và  

3.2.2.  Phải ít nhất 18 tuổi 

3.3  Với việc thực hiện đăng ký trang web này, bạn đồng ý và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền để hành động thay mặt cho trường học hoặc cơ sở giáo dục mà bạn làm việc. 

3.4  Bạn phải xem tên người dùng và mật khẩu của bạn tại trang web này là bí mật và không được chia sẻ nó với bất kỳ người nào khác. 

4. Quyền của bạn trong việc sử dụng thông tin trên trang web này

4.1 Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trên trang web này và nội dung của nó đều thuộc sở hữu của chúng tôi và các nhà cấp phép của chúng tôi. Bạn có thể in và tải xuống trích xuất của (các) trang và bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video, âm thanh hoặc nội dung nào khác từ trang web của chúng tôi để sử dụng có liên quan đến vai trò của bạn và bạn có thể thu hút sự chú ý của người khác đến nội dung được đăng trên trang web của chúng tôi.

4.2 Trừ khi được phép theo Điều khoản sử dụng này hoặc theo luật áp dụng, bạn không được phép (và không được cố gắng hoặc cho phép hoặc khuyến khích bất kỳ người nào khác):

4.2.1 sử dụng trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó cho mục đích thương mại, trừ khi chúng tôi đồng ý bằng văn bản;

4.2.2 liên kết đến trang web này, trừ khi chúng tôi đồng ý bằng văn bản;

4.2.3 sử dụng bất kỳ công cụ khai thác văn bản hoặc dữ liệu hoặc công cụ tìm kiếm web nào liên quan đến trang web này hoặc nội dung của nó;

4.2.4 cố ý cài virus, trojan, phần mềm worms, mã độc logic bombs hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ; 

4.2.5.  cố gắng truy cập trái phép vào trang web này, vào máy chủ lưu trữ trang web này hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web này; 

4.2.6.  dịch, sửa đổi hoặc giả mạo bất kỳ phần nào của trang web này hoặc nội dung của nó; 

4.2.7. tạo ra các sản phẩm bắt chước từ bất kỳ phần nào của trang web này hoặc nội dung của nó; và 

4.2.8 bán, thuê, cho thuê, cấp phép lại, chuyển nhượng, trao đổi hoặc chuyển giao các quyền của bạn theo Điều khoản Sử dụng này: 

4.2.9 thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là không phù hợp, hoặc bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi bất kỳ luật nào áp dụng cho chúng tôi hoặc trang web của chúng tôi; và 

4.2.10 thực hiện bất kỳ hành vi nào cấu thành vi phạm quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền hợp pháp nào khác của cá nhân. 

5. Quảng bá và cạnh tranh

5.1 Đối với một số chiến dịch, chương trình khuyến mại hoặc cuộc thi nhất định, các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được áp dụng. Nếu bạn muốn tham gia vào một chiến dịch, chương trình khuyến mại hoặc cuộc thi như vậy, bạn cần đồng ý với các điều khoản và điều kiện liên quan áp dụng cho chiến dịch, khuyến mại hoặc cuộc thi đó. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện cho chương trình khuyến mại và các Điều khoản Sử dụng này, các điều khoản và điều kiện khuyến mãi sẽ được ưu tiên áp dụng.

6. Liên kết tới bên thứ ba

6.1  Trang web này cung cấp các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi kiểm soát. Những liên kết đó chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng, tác dụng hoặc nội dung của chúng. 

6.2  Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm, và không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trên các trang web đó, cũng như không xác nhận bất kỳ thông tin, ý kiến, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trên đó. Bạn thừa nhận và đồng ý tự chịu rủi ro khi truy cập các trang web đó. 

7. Quyền sở hữu thông tin

7.1 Bất kỳ nội dung nào bạn tải lên trang web này hoặc chia sẻ với chúng tôi có liên quan đến trang web này, bao gồm như một phần của bất kỳ chương trình khuyến mại hoặc cuộc thi nào hoặc bất kỳ đề xuất hoặc phản hồi nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi, sẽ được coi là không bảo mật. Bạn sẽ tiếp tục sở hữu nội dung đó, tuy nhiên bạn đồng ý và cho chúng tôi sử dụng toàn cầu, không độc quyền, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, trưng bày và thể hiện nội dung đó cho bất kỳ mục đích nào liên quan tới trang web và rộng hơn là chương trình AIA Trường học Lành mạnh nhất, bao gồm cả việc quảng bá trang web này. 
7.2  Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được gửi cho chúng tôi liên quan đến trang web này sẽ tuân theo Cam kết bảo mật của AIA, xem tại 

8. Trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn

8.1. Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu mọi rủi ro khi truy cập và sử dụng trang web này. 

8.2  Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ khỏi Điều khoản Sử dụng này bất kỳ điều khoản nào (bao gồm mọi hình thức đại diện, điều kiện và bảo hành), bảo đảm hoặc quyền nào có thể được ngụ ý hoặc áp đặt, cho dù theo quy chế, luật chung hay tập quán.  Điều này không áp dụng đối với bất kỳ điều khoản, đảm bảo hoặc quyền nào được ngụ ý hoặc áp đặt bởi luật pháp mà chúng tôi không thể loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của mình. Tuy nhiên, khi chúng tôi có thể giới hạn trách nhiệm pháp lý của mình đối với việc vi phạm bất kỳ điều khoản, bảo đảm hoặc quyền nào như vậy, chúng tôi sẽ giới hạn trách nhiệm pháp lý của mình đối với các biện pháp khắc phục sau đây (việc lựa chọn biện pháp khắc phục sẽ do chúng tôi quyết định): 

8.2.1 trong trường hợp là hàng hóa: thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương; sửa chữa hàng hoá; hoặc thanh toán chi phí thay thế hàng hóa hoặc mua hàng hóa tương đương; hoặc 

8.2.2.  trong trường hợp là dịch vụ: việc cung cấp lại dịch vụ hoặc thanh toán chi phí để cung cấp lại dịch vụ. 

8.3  Ngoại trừ như đã nêu trong đoạn 8.2 hoặc theo yêu cầu của pháp luật, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn: mọi tổn thất trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả), cho dù là do sai sót (bao gồm cả sơ suất) hay phát sinh khác từ hoặc liên quan đến trang web này và nội dung của nó, bao gồm (không giới hạn) liên quan đến:  

8.3.1 việc bạn và bất kỳ ai khác trong tổ chức của bạn sử dụng trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó; và 

8.3.2 bạn không thể sử dụng trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó vì bất kỳ lý do gì và bất kỳ phát sinh nào, bao gồm (nhưng không giới hạn) sơ suất. 

8.4 Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi và vi rút và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với (hoặc vi rút có thể lây nhiễm vào) thiết bị, trang bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác do bạn truy cập, sử dụng hoặc duyệt trang web này hoặc việc bạn tải xuống bất kỳ nội dung nào từ trang web này. 

9. Các thay đổi và hiệu suất của trang web này

9.1 Chúng tôi có thể cần cập nhật và thay đổi trang web này vào bất kỳ lúc nào, bao gồm cả việc thay đổi nội dung có sẵn hoặc chức năng của trang web này.  

9.2 Chúng tôi sẽ sử dụng nỗ lực hợp lý để làm cho trang web này luôn hoạt động. Tuy nhiên, khả năng hoạt động của trang web này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm cả kết nối mạng của bạn, và do đó chúng tôi không thể đảm bảo rằng: 

9.2.1 bạn sẽ có thể sử dụng được trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó bất cứ lúc nào; hoặc 

9.2.2 việc sử dụng trang web của bạn diễn ra liên tục, không bị gián đoạn, an toàn và không có lỗi.

9.3 Bạn hiểu rằng bạn có thể không sử dụng được trang web này nếu: 

9.3.1 bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn tài khoản của bạn; hoặc 

9.3.2 chúng tôi quyết định chấm dứt, đình chỉ hoặc chặn quyền truy cập của bạn vào trang web này vì bất kỳ lý do gì. 

9.4 Chúng tôi không đảm bảo về độ tin cậy hoặc hiệu suất khác của trang web này. Hiệu suất của trang web này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chức năng, dung lượng và cấu hình của thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập trang web, tốc độ kết nối internet của bạn và số lượng người dùng truy cập vào hệ thống hỗ trợ trang web này. 

9.5  Thông tin có sẵn trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và bạn hiểu rằng nó không được tạo riêng cho bạn hoặc để cung cấp cho bạn bất kỳ lời khuyên cụ thể nào.  Đôi khi thông tin có thể được cập nhật mới và mặc dù chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng thông tin phải được cập nhật, nhưng có thể có sự chậm trễ, sai sót hoặc thiếu sót có thể ảnh hưởng đến việc lưu hành hoặc độ chính xác của thông tin. Theo đó, chúng tôi không thể và không đảm bảo hoặc quả quyết rằng thông tin bạn có được thông qua trang web này là cập nhật, đầy đủ hoặc chính xác tại mọi thời điểm. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ tự mình xác định xem thông tin bạn có được qua trang web này có cập nhật, đầy đủ và chính xác hay không trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, tốn kém, hoặc chi phí nào mà bạn phải chịu do việc bạn không tuân thủ điều khoản này. 

10. Điều khoản chung

10.1 Chúng tôi là một công ty bảo hiểm.  Tuy nhiên, không có gì được nêu ra trên trang web này là một lời chào bán hoặc mời mua bất kỳ sản phẩm bảo hiểm hoặc sản phẩm hay dịch vụ nào khác của chúng tôi.  

10.2 Nếu có bất kỳ sự không rõ ràng hoặc mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương của Điều khoản Sử dụng này, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. 

10.3 Chúng tôi vẫn bảo lưu quyền, quyền hạn hoặc biện pháp khắc phục liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này nếu chúng tôi không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện quyền, quyền hạn hoặc biện pháp khắc phục.

10.4 Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và các bên đồng ý tuân theo thẩm quyền riêng của các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam .